LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Dabasgāzes tirgus atvērts! PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 04 aprīlis 2017 11:12

No š.g.3. aprīļa tiek atvērts gāzes tirgus Latvijā līdz ar to beidzas „Latvijas gāze” monopoltiesības tirgū. Izpildot likuma prasības, gāzes tirgus monopoluzņēmums "Latvijas gāze" tika sadalīts, no tā nodalot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas aktīvus (tostarp Inčukalna pazemes krātuvi), ko nododot neatkarīgam gāzes pārvades uzņēmumam "Conexus Baltic Grid". "Latvijas gāze" pēc tirgus liberalizācijas saglabā gāzes sadali un tirdzniecību.

Ar šo soli tiek saistītas cerības saņemt lētāku dabasgāzi. Lielākās izmaiņas skārušas juridiskajās personas, kurām līdz 15.jūnijam ir jāizvēlas vai nu turpināt sadarbību, pārslēdzot līgumu ar „Latvijas gāze”, vai slēgt vienošanos ar citiem piegādātājiem. Latvijā šobrīd reģistrēti 15 tirgotāji, tomēr ir skaidrs, ka ne visiem piegādātājiem ir interese par mājsaimniecību segmentu. Kā apliecināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) vadītājs Rolands Irklis „šobrīd ir reģistrējušies 15 jauni lietotāji, kuri visdrīzāk, vispirms mēģinās apgūt juridisko personu segmentu, kur apjomi ir daudz lielāki un attiecīgi ienesīgāki un tikai tad skatīties mājsaimniecību segmentā".

Mājsaimniecībām paredzēts pārejas periods līdz 2019.gadam, un šobrīd tām saglabājas regulētā cena, tāpēc tirgotājiem visticamāk, nav intereses strādās ar mājsaimniecībām. Vēlāk tās mājsaimniecības, kuras nevēlas mainīt piegādātāju varēs dabasgāzi saņemt no esošā tirgotāja. Savukārt tās mājsaimniecības, kuras vēlas izmantot brīvā tirgus piedāvājumus varēs pieteikt jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15 datumam.

LR Ekonomikas ministrija norāda, ka dabasgāzes tirgus cena būs atkarīga no globālā enerģijas tirgus. Savukārt pārdales, sadales un uzglabāšanas tarifus noteiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) vērtēs patērētājiem adresētus tirdzniecības piedāvājumus un līgumus atbilstoši patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 04 aprīlis 2017 11:18
 
PTAC iekļauj TVshopExtra.lv "melnajā sarakstā" un aptur negodīgu komercpraksi PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Otrdiena, 21 marts 2017 14:51

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "TVshopEXTRA.lv" (reģ. Nr. 40103807818) par to, ka uzņēmums nav atmaksājis patērētājam par video reģistratoru neizmaksāto naudas summu 34,45 EUR apmērā, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

Turklāt, 2017.gada 6.martā PTAC pieņēma lēmumu ar kuru uzlika SIA "TVshopEXTRA.lv" par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi.

PTAC, izvērtējot tā rīcībā esošos materiālus secinājis, ka SIA "TVshopEXTRA.lv" pieļāvusi virkni pārkāpumu:

 • sniegusi patērētājiem neatbilstošu informāciju par atteikuma tiesībām;
 • sniegusi normatīvajiem aktiem neatbilstošu informāciju par atteikuma tiesību ierobežojumiem saistībā higiēnas apsvērumiem;
 • noklusējusi informāciju par sūdzību izskatīšanas un ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību;
 • sniegusi nepatiesu informāciju par savu juridisko adresi;
 • nenodrošināja iespēju saglabāt patērētājiem piedāvātos distances līguma noteikumus par maksāšanas, preču piegādes noteikumiem un piegādes termiņu.

PIAA aicina patērētājus, kuri izvēlējušies iegādāties preces tīmekļa vietnē www.tvshopextra.lv pārliecināties, ka komersants ievēro patērētāju likumiskās tiesības, konsultējoties ar PIAA konsultantiem vai PTAC.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit. PTAC informāciju par SIA "TVshopExtra.lv" negodīgu komercpraksi var apskatīt šeit.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 24 marts 2017 13:08
 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 28 marts 2017 19:42

SPRK, lai arī ir viena no institūcijām, kas ir iekļauta patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāji datubāzē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze), tomēr ievērojami atšķiras no Komisijas.

Jāsak ar to, ka SPRK ir ne tik ļoti strīdu izskatīšanas cik uzraudzības institūcija sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs. Tas nozīmē, ka atšķirībā no Komisijas, kurai strīdu risināšana ir vienīgais uzdevums, SPRK ir arī citas funkcijas, piemēram, tarifu metodikas un pašu tarifu noteikšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana, par attiecīgām nozarēm atbildīgu ministriju informēšana u.c.

No teiktā izriet, ka SPRK patērētāju iesniegumus izskata dažādos veidos - strīda izskatīšanas kārtībā un sūdzību izskatīšanas kārtībā – atkarībā no tā, kādu lūgumu patērētājs ir izteicis. Pirmajā gadījumā, SPRK, līdzīgi tiesai, pieņem lēmumu ar kuru izšķir strīdu. Otrajā gadījumā, SPRK sniedz patērētājam atbildi uz sūdzību. Vēršoties SPRK, patērētājiem ir jāņem vērā šī atšķirība un jāsagatavo savs iesniegums atbilstoši.

Tāpat, jāņem vērā, ka SPRK izskata ne tikai strīdus, kurus ierosina patērētāji, bet arī strīdus kuros, iesniegumu iesniedzis cits sabiedrisko pakalpojumu lietotājs – juridiska persona vai cits sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

Nozīmīgi ir arī tas, ka SPRK, atšķirībā no Komisijas, darbojas tikai enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs. Tās ir jomas, kurās patērētāji ir tiesīgi vērsties SPRK un kurās Komisija strīdus neizskata.

Atšķiras arī personu, kuras atbild par stīda risināšanu sastāvs. Komisijas sastāvu veido bijušie tiesneši, komersantu asociāciju un patērētāju organizāciju pārstāvji. Savukārt, strīdu izskatīšanu SPRK veic tā padome, kuras locekļus ieceļ Saeima.

Būtiski atšķiras arī Komisijas un SPRK lēmumu juridisks spēks. SPRK lēmums par strīda izskatīšanu, kas stājies spēkā, ir obligāts strīdā iesaistītajām pusēm un ir izpildāms līdzīgi tiesas spriedumam. Komisijas lēmumām, kā zināms, ir rekomendējošs raksturs.

Kādi ir priekšnoteikumi strīda izskatīšanai SPRK?

Patērētājiem pirms vērsties SPRK kā ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāja jāievēro sekojošais:

 • pirms vēršanās SPRK ar iesniegumu, kurā lūgts izskatīt strīdu, tajā iesaistītās puses veic pasākumus strīda atrisināšanai izlīguma veidā. Tas nozīmē, ka patērētājam vispirms ir jāveršas pie komersanta un jāveic pārrunas, mēģinot panākt izlīgumu. Iesakam iesniegt komersantam iesniegumu rakstiski, jo veršoties SPRK būs jāpierāda, ka pārrunas ir notikušas;
 • ja pārrunas nav vainagojušās ar panākumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un patērētājam ir tiesības vērsties SPRK vai tiesā. Ja lieta ir nonākusi tiesā, tad SPRK atteiksies to izskatīt;
 • SPRK neizskata strīdus, kas ir saistīti ar zaudējumiem, maksājumu dokumentiem vai parāda piedziņu. Šie strīdi atstāti tiesas kompetencē.

Lai SPRK šajā likumā noteiktajā kārtībā varētu izskatīt strīdus, patērētājam jāiesniedz rakstveida iesniegumu par strīda izskatīšanu.

Iesniegumā par strīda izskatīšanu svarīgi norādīt:

 • iesniedzēja (patērētāja) vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu;
 • atbildētāja (pakalpojumu sniedzēja) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • citi lietas dalībnieki vai ieinteresētās personas;
 • strīda priekšmets un iesniedzēja prasījums;
 • pierādījumi, kas apliecina, ka ir veikti pasākumi strīda atrisināšanai izlīguma veidā.

Iesniegumam par strīda izskatīšanu jāpievieno rakstveida materiāli un citi pierādījumi, kas pamato strīda izcelšanos un strīda priekšmetu un pierāda strīda atrisināšanai izlīguma veidā veiktos pasākumus.

Jāatceras arī, ka strīda rašanas gadījumā nedrīkst vilkt laiku garumā – SPRK izskata tikai strīdus, kopš kuru rašanās nav pagājuši 3 gadi.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 aprīlis 2017 15:49
 
PTAC iekļauj Smartlynx Airlines "melnajā sarakstā" par kompensācijas neizmaksāšanu pasažieriem (papildināts) PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 08 marts 2017 15:48

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Smartlynx Airlines" (reģ. Nr. 40003056133) par to, ka aviokompānija nav izmaksājusi četriem pasažieriem kompensāciju 400,00 EUR apmērā katram, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu kompensācijas izmaksāt.

Atbilstoši Smartlynx Airlines mājaslapā sniegtajai informācijai, aviokompānija sadarbojas ar tādiem tūrisma operatoriem, kā Impro Ceļojumi, Novatours, Alida Tūrs, Tez Tours, Interlux Travel un Prieks Tūre.

Sakarā ar minēto, PIAA aicina patērētājus pirms ceļojuma pasūtīšanas pievērst uzmanību aviosabiedrībai, kura veiks attiecīgu reisu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komsiju ir šeit.

Papildinājums! SIA "Smartlynx Airlines" ir izpildījusi visu patērētāju prasījumus un no "melnā saraksta" ir izņemta.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 marts 2017 15:39
 
Ātro kredītu kompānijām ir jāatlīdzina zaudējumi PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 01 marts 2017 14:38

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) savā tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv publicējis informāciju par uzlikto naudas sodu astoņām patērētāju kreditēšanas kompānijām kopsummā 211 000 EUR apmērā par Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kreditēšanas kopējo izmaksu ierobežojumu neievērošanu laika posmā no 2016.gada 1.janvāra līdz rudenim saistībā ar kredītu pagarinājumu maksām, kā rezultātā patērētājiem radīti zaudējumi vismaz 5,23 miljonu euro apmērā.

Atbilstoši PTAC sniegtajai informācijai četri kredītdevēji iesniedza rakstveida apņemšanās, tādejādi atzīstot pārkāpumu, bet astoņi kredītdevēji apņemšanās neiesniedza, tomēr 2016.gada rudenī pārkāpumus novērsa.

Vislielākos sodus saņēma AS "4finance" un AS "Ondo" (80000,00 un 56000,00 euro) attiecīgi.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (PIAA) padomes priekšsēdētāja Tekla Žabova komentējot notikušo teica:

"Ātro kredītu nozare turpina sevi diskreditēt, atklāti pārkāpjot likuma prasības. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs likumpārkāpumus apturējis, bet kaitējums patērētājiem un kreditēšanas nozarei ir milzīgs. Ir tikai viens veids, kā to labot - komersantiem, kuri pārkāpuši likumu ir jāatlīdzina patērētājiem nodarītie zaudējumi."

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 marts 2017 14:44
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

10 lapa no 25
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack